ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED

Isikuandmete töötlemise tingimused on saadaval veebilehel. Isikuandmete töötlemise tingimused on avalikud ja need on tehtud kättesaadavaks kõigile huvitatud üksikisikutele või ettevõtetele.

Isikuandmete töötlemise tingimused kirjeldavad isikuandmete töötlemise üldist teavet ja kujutavad endast juhiseid isikuandmete töötlejale mistahes isikuandmete töötlemise jaoks.

Isikuandmete töötleja on Gorenje ettevõte:
Gorenje, d.o.o.
Partizanska cesta 12
Si – 3320 Velenje
Sloveenia

Isikuandmete töötleja jätab endale õiguse ette teatamata muuta isikuandmete töötlemise tingimusi. Veebis isikuandmete töötlemise tingimuste avaldamisega anname teile tingimustele pideva ligipääsu.

Isikuandmete töötlemise tingimused kehtivad kõigile ettevõtetele, kes on ära toodud Gorenje Grupi ettevõtete seas veebilehel.

Milliseid isikuandmeid me kogume

Me kogume ja töötleme vaid selliseid isikuandmeid, mis on seotud meievahelise koostööga. Kogutakse ja töödeldakse vaid minimaalses mahus asjasse puutuvaid andmeid.

  • Enne isikuandmete töötlemist peavad olemas olema sobivad eeldused andmete töötlemiseks. Seega kogume ja töötleme selliseid isikuandmeid, mille puhul on meil kas:
  • vahetu nõusolek;
  • piisav seaduslik alus;
  • olemasolev lepinguline suhe või oleme lepingulise suhte osas läbirääkimiste etapis (lepinguliseks suhteks loetakse ka lihtsat tellimust või tšekki).

Teie isikuandmete töötlemisel keskendume ainult minimaalse koguse isikuandmete kogumisele, mida on vaja isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks.

KUIDAS ME TEIE ANDMEID KASUTAME

Eesmärgid

Mistahes isikuandmete töötlemine toimub üksnes vastavalt välja toodud andmete kogumise ja töötlemise algsele eesmärgile.

Seadustele ja õigusaktidele vastavus

Kasutame teie andmeid viisil, mis on vajalik meie isikuandmete töötlemisega seotud seadusjärgsete kohustuste täitmiseks. Selle jaoks võib olla vajalik jagada neid seaduseandja või teiste ametivõimudega, kellele allume.

Kellega võime teie andmeid jagada

Teie andmeid, mida kogume ülalmainitud põhjustel, võidakse jagada teiste Gorenje Gruppi kuuluvate ettevõtete ja alltöövõtjatega, kes pakuvad teenuseid Gorenje, d.o.o-le või teistele Gorenje Grupi ettevõtetele, näiteks Gorenje infosüsteemi IT-tugi.

Kõik alamtöötlejad on kohustatud töötlema teie isikuandmeid vastavalt juhistele ja reeglitele, mille Gorenje Grupp on lepingus või olemasoleva lepingu lisas välja toonud. Nii tagatakse teie isikuandmete piisav turvalisus.

Teie andmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Meile usaldatud andmeid hoiustatakse ja töödeldakse üksnes Euroopa Liidu sees. Teie isikuandmeid ei edastata kolmandatesse riikidesse (mitte Euroopa Liidu riikidesse).

Koond- või anonümiseeritud andmete jagamine

Võime jagada koond- või anonümiseeritud andmeid väljapoole Gorenje Gruppi oma partneritega, näiteks uurimisrühmade või haridusasutustega. Näiteks võime jagada avalikult informatsiooni, et näidata äritrende, kuid selline andmete avaldamine ei võimalda ühtegi inimest tuvastada.

Kui kaua me teie andmeid säilitame

Me säilitame teie andmeid nii kaua, kuni teie nõusolek kehtib. Kui soovite oma nõusoleku tagasi võtta ning lõpetada vastava seadmega seotud teenuste kasutamise, võtke palun meiega ühendust saates e-maili aadressile gdpr@gorenje.com.

Juhul kui mõni muu õigusaktist või seadusest tulenev nõue kohustab meid andmeid säilitama, hoitakse neid andmeid nii kaua, kui seadus nõuab.

Kui me enam teie isikuandmeid ei vaja, võime need hävitada, kustutada, anonüümistada või pseudonüümistada.

Üksikisiku õigused

Kõigil üksikisikutel, kes meile oma isikuandmed usaldavad, on mitmed õigused, mida nad võivad kasutada. Nende õiguste hulka kuuluvad:

  • õigus ligi pääseda nende kohta käivatele isikuandmetele, mida säilitame ja töötleme, et saada teavet, kuidas kõne all olevaid andmeid töötleme;
  • teatud juhtudel õigus oma isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta. Kui meil on mõni muu seaduslik põhjust teie isikuandmete töötlemise jätkamiseks, teeme seda edasi (igal juhul teavitame teid nõusoleku tagasivõtmise staatusest);
  • õigus oma andmeid parandada, kui säilitatud ja töödeldud isikuandmed pole täpsed või täielikud;
  • õigus oma isikuandmed kustutada, kui me võime jätkata isikuandmete säilitamist olukorras, kus meil on sellele õigus või kohustus;
  • teatud juhtudel õigus oma isikuandmete töötlemisele vastu seista ja piirata nende töötlemist.

Kui soovite oma õiguseid kasutada, saate ühendust võtta meie klienditoe e-maili kaudu: gdpr@gorenje.com

Andmete töötlemise tagajärjed

Isikuandmete töötlemine on enamasti seotud teie (üksikisiku) ja Gorenje Grupi vaheliste ärisuhetega. Kuna kogutud andmeid ei kasutata avalikustamiseks või profileerimiseks või automaatsete otsuste tegemiseks, hinnatakse, et isikuandmete töötlemisel on üksikisiku privaatsusele väike mõju ja tagajärjed vähesed.

Mida teilt ootame

Teie kohustus on pakkuda meile täpseid ja uuendatud andmeid. Kui teie isikuandmed muutuvad, peate sellest meile esimesel võimalusel teada andma.

Kuidas teie andmeid turvalisena hoiame

Kui soovite saada lisainformatsiooni ülaltoodu kohta või soovite ühendust võtta meie andmekaitsespetsialistiga, kirjutage:

Data Protection Officer Mitja Kozar
Partizanska cesta 12
3320 Velenje
Sloveenia
e-mail: gdpr@gorenje.com